Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
Siirry etusivulle
Aihe: Työttömyyskassa

Kassan antamat etuuspäätökset ja valitusprosessi

Teksti
Sara Malinen
Julkaistu

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, mikäli henkilölle on annettu voimassa oleva myönteinen päivärahapäätös. Myönteinen päätös annetaan vain sellaiselle ajalle, jolta henkilö hakee työttömyysetuutta. Kielteinen päätös voidaan antaa myös tulevaisuutta koskien, tästä hyviä esimerkkejä ovat TE-toimiston asettamat karenssipäätökset tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamispäätös.

Mitä päätöksestä ilmenee?

Päätöksessä on nähtävissä päätösnumero, joka yksilöi päätöksen ja lisäksi siihen on kirjattu aika, jota päätös koskee. Myönteinen tai kielteinen päätös voidaan antaa alkaen jostakin päivästä, jolloin päätös on voimassa toistaiseksi. Päivärahan maksatuksen alkaessa täysin työttömälle henkilölle päätös annettaan pääsääntöisesti ilman loppupäivää ja päätös on toistaiseksi voimassa. Tällaisessa tilanteessa uusi päätös annetaan vasta, kun päivärahan taso muuttuu, esimerkiksi soviteltua tai vähennettyä päivärahaa maksettaessa, tai työssäoloehto täyttyy ja enimmäisaika alkaa alusta.

Päätös voi olla myös määräaikainen, jolloin päätöksessä näkyy loppupäivä. Määräaikaisia päätöksiä voidaan antaa sekä kielteisenä että myönteisenä.

Päätöksessä on aina selittävä päätösteksti sekä lainkohta ja työvoimapoliittinen lausunto, johon annettu päätös perustuu. Laki määrää, että työvoimapoliittinen lausunto annetaan aina työnhakijalle tiedoksi etuuspäätöksen yhteydessä ja yleensä se tapahtuukin liittämällä lausunto päätökseen. Tilanteissa, joissa TE-toimiston antama lausunto on esteellinen, muodostaa se myös tärkeän osan päätöksen perusteluja. Tutustu aina päätöstä selittävään tekstiin huolella.

Jos päätös on epäselvä, miten toimin?

Mikäli päätös on edelleen epäselvä luettuasi päätöstekstin huolellisesti tai sinulla on muuten kysyttävää päätöksestä, voit olla yhteydessä työttömyyskassan asiakaspalveluun. Kassalle voi soittaa tai laittaa viestin verkkopalvelun kautta.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen ja aikeissa valittaa päätöksestä, suosittelemme myös tässä tapauksessa olemaan yhteydessä työttömyyskassaan ensin, jotta kassalla voidaan tutkia, onko päätöstä antaessa tapahtunut virhe ja olisiko päätös mahdollista oikaista suoraan kassalla ilman, että valitus lähetettäisiin valitusasteeseen.

Päätöksen korjaaminen henkilön eduksi ei edellytä etuudensaajan suostumusta asian uudelleen käsittelyyn tai päätöksen korvaamiseen. Uudesta korvaavasta päätöksestä tulee kuitenkin käydä ilmi, että uusi päätös korvaa aiemman. Kassalla merkitäänkin päätökseen lisäteksti: ” Tämä päätös korvaa päivämäärä annetun päätöksen numero xxx. ”Mikäli päätös korjataan henkilön vahingoksi edellyttää se aina, että etuudensaaja suostuu päätöksen korjaamiseen tai sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta poistaa päätöksen.

Muutoksenhaku päätöksestä ja määräaika valituksen jättämiselle

Työttömyysturva-asioiden muutoksenhaku on kaksiasteinen. Ensin muutosta haetaan Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (SAMU) ja tämän jälkeen vielä on mahdollista valittaa SAMU:n päätöksestä Vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi enää hakea muutosta.

Valitus lähetetään aina kuitenkin ensin päätöksen antaneeseen työttömyyskassaan, joko sähköisesti tai postin välityksellä. Mikäli valituksen postittaa, tulee huolehtia sen lähettämisestä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valituksen määräajan umpeutumista.

Valitus työttömyyskassan antamasta päätöksestä tulee toimittaa työttömyyskassalle 30 päivän sisällä siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Yleisen käytännön mukaan valittajan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun sen postittamisesta on kulunut seitsemän päivää. Jos päätös on toimitettu hakijalle sähköisesti, katsotaan, että päätös on saatu tiedoksi sinä päivänä, kun se on avattu.

Käytännössä päätöksestä on aikaa valittaa 37 päivää päätöksen postituspäivästä lähtien (tähän luetaan mukaan lauantait ja sunnuntait). Huomattavaa on kuitenkin, että jos viimeinen valituksen jättöpäivä osuu pyhäpäivälle, itsenäisyyspäivään, vappupäivään, joulu- tai juhannusaattoon tai arkilauantaihin, siirtyy valitusajan päättymispäivä seuraavaan arkipäivään.

Valittajan on myös mahdollista osoittaa, että on saanut päätöksen tiedoksi tätä myöhemmin, jolloin katsotaan, että tiedoksi saanti on tapahtunut valittajan osoittamana ajankohtana ja valituksen jättämisen määräaikaa voidaan pidentää. Valituksen toimittaminen virheellisesti esimerkiksi TE-toimistolle ei ole peruste valituksen myöhästymiselle.

Kuinka valitus laaditaan?

Valitus tehdään aina kirjallisena ja osoitetaan Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valitukselle ei ole tarkkaa muotoa, mutta siitä tulee ilmetä mihin muutoksen hakija on tyytymätön. Valitukseen merkitään ainakin seuraavat tiedot:

– päätösnumero, johon valituskohdistuu
– päivämäärä, jolloin päätös on saatu tiedoksi
– mihin asiaan tarkalleen haetaan muutosta
– perustelut muutoksen hakemiselle
– valittajan yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero)

Valitukseen liitetään valituksen alainen päätös ja lisäksi ne dokumentit, joilla valitusta perustellaan, mikäli niitä ei ole toimitettu työttömyyskassalle jo aiemmin. Valitusta voi vielä myöhemmin täydentää liitteiden osalta, jos liitteet eivät ole valituksen lähetyshetkellä saatavilla. Tämä on kuitenkin hyvä mainita valituksen yhteydessä, että liitteet toimitetaan myöhemmin.

Valituksen laatimiseen voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Mikäli valituksen laatii joku muu kuin valittaja itse, tulee valituksen mukana toimittaa valtakirja, josta ilmenee, että avustajalla on oikeus saada valitusasiaan liittyen tietoja työttömyyskassalta. Valtakirjaa ei tarvita, jos valituksen laatii oikeusavustaja tai juristi.

Muutoksenhakuprosessin eteneminen

Jos valituksen alainen päätös perustuu TE-toimiston antamaan lausuntoon, lähettää työttömyyskassa muutoksenhakuasiakirjat ensin TE-toimistoon lisälausunnon saamiseksi. Mikäli TE-toimisto ei muuta antamaansa lausuntoa, kaikki asiakirjat ja TE-toimiston ja työttömyyskassan lausunnot toimitetaan muutoksenhakuasteeseen sekä valituksen laatijalle itselleen tiedoksi. Tässä vaiheessa valittajan on vielä mahdollista antaa oma lausuntonsa suoraan muutoksenhakuasteelle.

Muutoksenhakuasteeseen saapunut valituskirjelmä kirjataan vireillä olevaksi. Tämän jälkeen valitusasia etenee ja käy läpi erilaisia käsittelyvaiheita. Asiakirjat tarkastetaan ja niihin voidaan joutua hankkimaan lisäselvityksiä. Valitus etenee esivalmisteluun, jossa kootaan selvitys ja tapauksen esittelijä tekee ratkaisuesityksen ja päätösluonnoksen. Tämän jälkeen asiakirjat kiertävät vielä luettavana ja kommentoitavana jaoston jäsenillä, jotka osallistuvat asian ratkaisemiseen. Lopulta asia esitellään jaoston kokouksessa ja ratkaistaan. Lopuksi päätös tarkistetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi. Keskimääräinen käsittelyaika työttömyysturvaetuuksilla on noin 10 kuukautta.

Muutoksenhakulautakunnan päätös postitetaan muutoksenhakijalle sekä työttömyyskassalle. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ja sen sisällöstä ei anneta tietoa ennen kuin se on postitettu. SAMU:n päätökseen tyytymätön voi valittaa vielä Vakuutusoikeuteen. SAMU:n päätökseen on liitetty valitusosoitus, josta ilmenee kuinka valituksenalaiseen päätökseen haetaan muutosta.

Artikkeli on julkaistu lehdessä 3/2022.